விவசாய அமைச்சு

வடக்கு மாகாண மீன்பிடி மற்றும் கிராம அபிவிருத்தி அமைச்சர் கரப்பந்தாட்ட வீரர்களுக்கு பாதணிகளை வழங்கி வைத்தார்

மன்னார் துள்ளுக்குடியிருப்பு சென் மேரிஸ் விளையாட்டுக்கழகத்தின் கரப்பந்தாட்ட அணியினரை ஊக்குவித்து அவர்களை தொடர்ந்து பல சாதனைதளை உருவாக்கும் சிறந்த வீரர்களாக  வளர்க்க வேண்டும் என்ற நோக்கோடு வடக்கு மாகாண மீன்பிடி மற்றும் கிராம அபிவிருத்தி அமைச்சர் பா.டெனீஸ்வரன் அவர்களால் தனது 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான பிரமாண அடிப்படையிலான நன்கொடை (CBG) நிதியில் இருந்து நிதியை ஒதுக்கி கரப்பந்தாட்ட வீரர்களுக்காக பாதணிகளை கொள்வனவு செய்து கழகத்தின் நிர்வாகியிடம் 07 நவம்பர் 2016 அன்று  மன்னாரில் உள்ள அமைச்சரது உப அலுவலகத்தில் வழங்கப்பட்டது.