செயலாளர்

 திரு.க.தெய்வேந்திரன்

செயலாளர்

விவசாயமும் கமநல சேவைகளும், கால்நடை அபிவிருத்தி, நீர்ப்பாசனம், மீன்பிடி, நீர்வழங்கல் மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சு

இல. 655, நாவலர் வீதி, யாழ்ப்பாணம்

Tel: +94-21-2217303

Fax: +94-21-2217304

Mobile: 0777811212

Email:

 

 

 

விவசாய அமைச்சு

வடக்கு மாகாண மீன்பிடி மற்றும் கிராம அபிவிருத்தி அமைச்சரால் வாழ்வாதார ஊக்குவிப்புக் கொடுப்பனவு வழங்கப்பட்டது

வடக்கு மாகாண மீன்பிடி மற்றும் கிராம அபிவிருத்தி அமைச்சர் பா.டெனீஸ்வரன் அவர்கள் தனது 2016ஆம் ஆண்டுக்கான பிரமாண அடிப்படையிலான நன்கொடை (CBG) நிதியின் கீழ் மன்னார் சவுத் பாறில் மிகவும் வறுமையான நிலையிலுள்ள குடும்பமொன்றிற்கு அமைச்சரால் வாழ்வாதார ஊக்குவிப்புக் கொடுப்பனவு வழங்கப்பட்டது.

அவர்களது வாழ்வாதாரத்தை ஊக்குவிக்கும் பொருட்டு சிறு கைத்தொழிலை செய்வதற்கு உதவியாக தின்பண்டங்களை உற்பத்தி செய்யும் உபகரணங்களைக் கொள்வனவு செய்வதற்காக காசோலையினை 25 நவம்பர் 2016 அன்று மன்னாரில் உள்ள அமைச்சரது உப அலுவலகத்தில் வைத்து வழங்கி வைத்தார்.