பறவை

வடமாகண சபையின் பறவை

புலுனி

உட்பொருள்

உள்நாட்டுப் பறவை, விவசாயிகளின் தோழன் மனிதனுக்கும் இயற்கைக்கும் இடையில் ஒரு பாலமாகக் காணப்படுவதுடன் ஒற்றுமையுடன் வாழுகின்ற ஓர் பறவையாகும்.

 

தொடர்புடைய ஆக்கங்கள்: