விவசாய அமைச்சு

வடக்கு மாகாண மீன்பிடி மற்றும் கிராம அபிவிருத்தி அமைச்சர் அவர்களால் அடம்பன் பாலைக்குளி டிலாசால் விளையாட்டுக்கழகத்திற்கு உதவித்திட்டம் வழங்கப்பட்டது

யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட குறித்த கிராமத்தின் விளையாட்டு வீரர்களும் கழகமும் வளர்க்கப்பட வேண்டும் என்ற நோக்கோடு மன்னார் அடம்பன் பாலைக்குளி டிலாசால் விளையாட்டுக்கழக உதைபந்தாட்ட அணியின் வீரர்களது பயன்பாட்டிற்காக உதைபந்தாட்ட பாதணிகள் மற்றும் பயிற்சிகளுக்கு பயன்படுத்தும் பாதணிகள் போன்றன வடக்கு மாகாண மீன்பிடி மற்றும் கிராம அபிவிருத்தி அமைச்சர் பா.டெனீஸ்வரன் அவர்களால் வழங்கப்பட்டன.

இவ்விளையாட்டுக்கழகத்திற்கென அமைச்சர் அவர்களின் 2016ஆம் ஆண்டுக்கான பிரமாண அடிப்படையிலான நன்கொடை (CBG) நிதியிலிருந்து ரூ. 50,000 பெறுமதியான பொருட்கள் குறித்த கழகத்தின் தலைவர் பி.நிலாளன் மற்றும் கழக உறுப்பினர்களிடம் கையளிக்கும் நிகழ்வு 11 டிசெம்பர் 2016 அன்று மன்னாரில் உள்ள அமைச்சரது உப அலுவலகத்தில் இடம்பெற்றது.