தொடர்பு அட்டவணை

அஞ்சல் முகவரி :  இல. 655, நாவலர் வீதி, யாழ்ப்பாணம்

பொது தொ.பே.இல :  021-2217306

தொலைநகல் :  021-2217304

மின்னஞ்சல்  :   

பதவி பெயர் தொ.பே இல

செயலாளர்

 திரு.க.தெய்வேந்திரம்

தொ.பே: 021-2217303

கை.தொ.பே: 0777811212

உதவிச் செயலாளர் திரு.பி.முகுந்தன்

தொ.பே: 021-2217306

கை.தொ.பே: 0776181442

 

செல்வி. கெ.துசியா

தொ.பே: 021-2217306

கை.தொ.பே: 0770851984

பிரதம கணக்காளர்

திருமதி.வி.மனோகரன்

தொ.பே: 021-2217305

கை.தொ.பே: 0776423883

உதவித் திட்டமிடல் பணிப்பாளர்

திரு. ஈ. சுரேந்திரநாதன்

தொ.பே: 021-2217357

கை.தொ.பே: 0774840199

நிருவாக உத்தியோகத்தர்

திரு.எம்.சாந்தசீலன்

தொ.பே: 021-2217306

கை.தொ.பே: 0773682980