விவசாயமும் கமநல சேவைகளும், கால்நடை அபிவிருத்தி, நீர்ப்பாசனம், மீன்பிடி, நீர்வழங்கல் மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சு

  • செயற்பாடுகள்

பணிக் கூற்று

 

பிரதான செயற்பாடுகள்