செயலாளர்

திரு.சி.திருவாகரன்

செயலாளர்  
     சுகாதார, சுதேச மருத்துவ, நன்னடத்தை சிறுவர் பராமரிப்பு சேவைகள்  அமைச்சு

1ம் மாடி, சுகாதாரக் கிராமம், பண்ணை, யாழ்ப்பாணம். 

 

தொபே: +94-21-222 0800
தொ.நகல்: +94-21-222 0806 கை.தொ: 0773800022

மின். அஞ்சல்:
mhealthnpc@gmail.com

சுகாதார சுதேச வைத்தியத்துறை அமைச்சு

   
அஞ்சல் விலாசம் 
: சுகாதாரக் கிராமம், பண்ணை, யாழ்ப்பாணம்.
பொது தொ.பே இல : 0212220807
தொ.நகல்
: 0212220806
மின்னஞ்சல் : :
பதவி பெயர்
தொலைபேசி இலக்கம்
செயலாளர் திரு.சி.திருவாகரன் அலு. தொ.பே:0212220800
கைத் தொ.பே:0773800022
சிரேஸ்ட உதவி செயலாளர் திரு.செ.பிரணவநாதன் அலு. தொ.பே:0212220809
கைத் தொ.பே:0772086789
திட்டமிடல் பணிப்பாளர் திரு .ச.மோகனபவன் அலு. தொ.பே:0212220802
கைத் தொ.பே:0773024349
பிரதம கணக்காளர் திரு.ச.குகதாஸ் அலு. தொ.பே:0212220801
கைத் தொ.பே:0777448173
நிர்வாக உத்தியோகத்தர் திருமதி.ரசீதா சடாச்சரலிங்கம்

அலு. தொ.பே:0212220803
கைத் தொ.பே:0778794937

திட்டமிடல் நிகழ்ச்சித் திட்ட அலுவலர் திரு.G.கிருஸ்ணகுமார்

அலு. தொ.பே:0212220802
கைத் தொ.பே:0777615341