தொடர்பு அட்டவணை - முதலமைச்சர் அமைச்சு

அஞ்சல் விலாசம் : கண்டி வீதி, கைதடி

பொது தொ.பே இல : 021-2057113

தொ.நகல். : 021-205 7120 

மின்னஞ்சல் : 

 

பதவி பெயர்
தொலைபேசி இல

செயலாளர்

திருமதி.ரூ.வரதலிங்கம்

தொ.பே: 021-2057110 

தொ.ந: 021-2057120

கை.தொ.பே: 071-8744288

சிரேஸ்ட  உதவிச் செயலாளர் திருமதி. வி. கேதீஸ்வரன்

தொ.பே: 021-2057110 

கை.தொ.பே: 0763282443

உதவிச் செயலாளர்  திரு.பொ. சிறிவர்ணன்

தொ.பே: 021-2057111

கை.தொ.பே: 0776787969

திட்டமிடல் பணிப்பாளர் 

 திரு.ச. சிவபாலா

தொ.பே: 021-2057114

கை.தொ.பே: 0773736730

பிரதம கணக்காளர்

திரு.ப.ஜெயராஜ்

தொ.பே: 021-2216115

கை.தொ.பே: 077-7115547

கணக்காளர்

திரு. ஆ.கிரிதரன்

தொ.பே: 021-205 7112

கை.தொ.பே: 0770332647

நிர்வாக உத்தியோகத்தர்

திரு.ஜோ.லோரன்ஸ்

தொ.பே: 021-205 7113

கை.தொ.பே: 0775351317