கல்விப் பணிப்பாளர்

 

pde Edu

திரு.செ.உதயகுமார்

கல்விப் பணிப்பாளர்

மாகாண கல்வித் திணைக்களம்
மருதனாமடம், சுன்னாகம்.
தொ.இல: 021-3215545

தொ.நகல். : 021-2241383

மின்னஞ்சல்: apdeedne@sltnet.lk

மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம்

பணி நோக்கு

வடமாகாணத்தில் வினைத்திறனும் வினைப்பயனும் மிக்க செயற்பாடுகள் மூலம் கல்வி கொள்கைகளை அமுலாக்க தேவையான வசதிகளையும் வழிகாட்டல்களையும் வழங்கி ஆளுமை மிக்க மாணவர்களை உருவாக்க பாடசாலைக் கல்வி முறையிலுள்ள சகல நிறுவனங்களையும் செயற்பட வைத்தல்.

நோக்கங்கள்

  • கல்வியில் சம வாய்ப்பை உறுதி செய்தல்
  • கல்வியின் தரத்தை மேம்படுத்தல்
  • நியாயத்துவமான வளப்பகிர்வை உறுதி செய்தல்
  • ஆளுகையையும் சேவை வளங்களையும் வலுப்படுத்தல்
  • விளைவு சார் கண்காணிப்பை வலுப்படுத்தல்