செயலாளர்

திருமதி.ஆர்.வரதலிங்கம்

செயலாளர்

மகளிர் விவகாரம், புனர்வாழ்வளித்தல், சமூக சேவைகள், கூட்டுறவு, உணவு வழங்கலும் விநியோகமும் மற்றும் தொழிற்துறையும் தொழில் முனைவோர் மேம்பாடும் மற்றும் வர்த்தக வாணிப அமைச்சு

இல.4, புறூடி ஒழுங்கை, 
புங்கன்குளம் சந்தி  கண்டி வீதி,
அரியாலை, யாழ்ப்பாணம்

 

தொ.பே.: +94-21-222 0880
தொ.நகல்: +94-21-222 0882

மின்னஞ்சல்:
npminagri@yahoo.com

contact1

பெண்களை தலைமைத்துவமாகக் கொண்ட அமைப்புக்களுக்கான வாழ்வாதார உதவிப் பொருட்கள் வழங்கல் - சாவற்காடு

வடக்கு மாகாண மகளிர் விவகார அமைச்சர் கௌரவ அனந்தி சசிதரன் அவர்களால் சாவற்காட்டு பகுதியைச் சேர்ந்த முப்பத்தொரு பெண்களை தலைமைத்துவமாகக் கொண்ட பனை சார் கைவினைப் பொருட்களை உற்பத்தி செய்யும்  சாவற்காட்டு மகளீர் செயற்பாட்டுக் குழு, மன்னார் என்ற அமைப்பிற்கு அவர்களின் உற்பத்தியினை மேலும் விருத்தி செய்வதற்கென (மூலதன அடிப்படையிலான பிரமாண நிதி ஒதுக்கீட்டின் கீழ்) ரூபா.191,550 பெறுமதியான மூலப் பொருட்கள்  2018/10/12 அன்று வழங்கப்பட்டது.

Read more...

பெண் தலைமைத்துவக் குடும்பங்கள் மற்றும் பெண்களை தலைமைத்துவமாகக் கொண்ட அமைப்புக்களுக்கான வாழ்வாதார உதவிப் பொருட்கள் வழங்கல் - கரைதுறைப்பற்று

வடக்கு மாகாண மகளிர் விவகார அமைச்சர் கௌரவ அனந்தி சசிதரன் அவர்களால் கரைத்துறைப்பற்று பகுதியைச் சேர்ந்த பதினெட்டு பெண்களை தலைமைத்துவமாகக் கொண்ட கைவினை சார் உற்பத்திகள் - முல்லை வடக்கு, பனை தென்னை வள சங்க மகளிர் குழு, முல்லைத்தீவு என்ற அமைப்பிற்கு அவர்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கென (மூலதன அடிப்படையிலான பிரமாண நிதி ஒதுக்கீட்டின் கீழ்) ரூபா.396,600 பெறுமதியான மூலப் பொருட்கள்  2018/10/05 அன்று வழங்கப்பட்டது.

Read more...

பெண் தலைமைத்துவக் குடும்பங்கள் மற்றும் பெண்களை தலைமைத்துவமாகக் கொண்ட அமைப்புக்கு வாழ்வாதார உதவிப் பொருட்கள் வழங்கல்

வடக்கு மாகாண மகளிர் விவகார அமைச்சர் கௌரவ அனந்தி சசிதரன் அவர்களால் கரைத்துறைப்பற்று பகுதியைச் சேர்ந்த பத்துப் பெண்களை தலைமைத்துவமாகக் கொண்ட உணவு சார் உற்பத்திகள் - முல்லைக்கொடிகள் தொழில் முயற்சியாளர் குழு, முல்லைத்தீவு மற்றும் 02 பெண் தலைமைத்துவக் குடும்பங்களிற்கும்  அவர்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கென (மூலதன அடிப்படையிலான பிரமாண நிதி ஒதுக்கீட்டின் கீழ்) ரூபா.285,000 பெறுமதியான உணவு தயாரித்தலுக்குத் தேவையான மூலப் பொருட்களை உணவு சார் உற்பத்திகள் - முல்லைக்கொடிகள் தொழில் முயற்சியாளர் குழுவுக்கும் ரூபா.104,125 பெறுமதியான சிறு கைத்தொழில் மற்றும் உணவு தயாரித்தல் போன்றவற்றிற்கான மூலப் பொருட்களை இரண்டு பெண் தலைமைத்துவக் குடும்பங்களிற்கும் 2018/10/05 அன்று வழங்கப்பட்டது.

Read more...

பெண்களை தலைமைத்துவமாகக் கொண்ட அமைப்புக்களுக்கான வாழ்வாதார உதவிப் பொருட்கள் வழங்கல்

வடக்கு மாகாண மகளிர் விவகார அமைச்சர் கௌரவ அனந்தி சசிதரன் அவர்களால் சாவற்காட்டு பகுதியைச் சேர்ந்த பதினொரு பெண்களை தலைமைத்துவமாகக் கொண்ட கடல் சார் கைவினைப் பொருட்களை  உற்பத்தி செய்யும்  சாவற்காட்டு மகளீர் செயற்பாட்டுக் குழு, மன்னார் என்ற அமைப்பிற்கு அவர்களின் உற்பத்தியினை மேலும் விருத்தி செய்வதற்கென (மூலதன அடிப்படையிலான பிரமாண நிதி ஒதுக்கீட்டின் கீழ்) ரூபா.202,100 பெறுமதியான மூலப் பொருட்கள்  2018.10.12 அன்று வழங்கப்பட்டது.

Read more...

பெண்களை தலைமைத்துவமாகக் கொண்ட அமைப்புகளுக்கான வாழ்வாதார உதவிப் பொருட்கள் வழங்கல் - நெடுவரம்பு

வடக்கு மாகாண மகளிர் விவகார அமைச்சர் கௌரவ அனந்தி சசிதரன் அவர்களால் நெடுவரம்பு பகுதியைச் சேர்ந்த முப்பத்தொரு பெண்களைத் தலைமைத்துவமாகக் கொண்ட பனை சார் கைவினைப் பொருட்களை உற்பத்தி செய்யும் நெடுவரம்பு மாதர் கிராம  அபிவிருத்திச் சங்க மகளீர் குழு, மாந்தை மேற்குமன்னார் என்ற அமைப்பிற்கு அவர்களின் உற்பத்தியினை மேலும் விருத்தி செய்வதற்கென (மூலதன அடிப்படையிலான பிரமாண நிதி ஒதுக்கீட்டின் கீழ்) ரூபா 348,900.00 பெறுமதியான மூலப் பொருட்கள் 2018.10.12 அன்று வழங்கப்பட்டது.

Read more...

பெண் தலைமைத்துவக் குடும்பங்களுக்கான வாழ்வாதார உதவிப் பொருட்கள் வழங்கல்

வடக்கு மாகாண மகளிர் விவகார அமைச்சர் கௌரவ அனந்தி சசிதரன் அவர்களால் ஒட்டுசுட்டான் பகுதியைச் சேர்ந்த 10 பெண் தலைமைத்துவக் குடும்பங்களிற்கு அவர்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கென (மூலதன அடிப்படையிலான பிரமாண நிதி ஒதுக்கீட்டின் கீழ்) ரூபா.524,069 பெறுமதியான சிறு கைத்தொழில், கோழி வளர்ப்பு, வீட்டுத்தோட்டம் மற்றும் அழகுக்கலை போன்றவற்றிற்கான மூலப் பொருட்கள்  31.08.2018 அன்று ஒட்டுசுட்டான் பிரதேச செயலர் அலுவலகத்தில் வைத்து வழங்கப்பட்டது.

Read more...